Informatie en afspraken

Alle artsen werken enkel op afspraak (geen vrije consultaties).

snel hulp nodig

INFO AFSPRAKEN

Indien je een afspraak maakt voor meerdere personen, vermeld het aantal personen, zo kan er voldoende tijd voorzien worden voor elke persoon.

Vermeld ook als er een speciaal onderzoek nodig is (vb.: pre-operatief, gynaecologisch …), of een gesprek, hiervoor moet er meer tijd voorzien worden.

BRENG JE VERTROUWELIJK VAN DE MUTUALITEIT EN INDIEN NODIG PAPIEREN VAN DE VERZEKERING BIJ ONGEVALLEN MEE

Dringende oproepen tijdens de consultatie of huisbezoeken hebben altijd voorrang en worden opgevangen door de arts die het dichtst in de buurt is of die in de mogelijkheid is om snel de praktijk te bereiken.  Tijdens de consultatie kan dit betekenen dat men toch even moet wachten ondanks de afspraak.  Wij rekenen hiervoor op eenieders begrip.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunnen komen.  Een huisbezoek vergt immers een behoorlijke tijdsinvestering.  Bovendien heeft de arts op technisch vlak wat minder mogelijkheden.

Voor huisbezoeken gelieve te bellen voor 11.00 uur.  Indien de gevraagde arts niet meer beschikbaar is zal een andere arts bij u langskomen.

Ingrid Westdorp: (praktijkassistentie)

Voor bloedafnames: op Donderdag  8.00 tot 10.00. (andere uren zijn mogelijk na overleg). Dit is gratis.  Vermeld de reden van uw bloedafname: vb jaarlijkse routine controle, bloedstolling (INR), controle diabetes, schildklier enz.  Dit is belangrijk voor de arts die de aanvraag moet maken.

EKG en spirometrie kunnen eveneens dan worden afgenomen.  (andere uren zijn mogelijk na overleg)

 

ATTESTEN:

Vraag je arts niet om een attest te maken dat niet strookt met de werkelijkheid.

Voor het invullen van uitgebreide attesten, bepaalde aanvragen, maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.

VRAAG DE NODIGE VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN TIJDENS UW AFSPRAAK OF HUISBEZOEK

Extra aandachtspunten:

Kom steeds op tijd!   Zo zorgt u dat anderen niet onnodig dienen te wachten.

Verwittig tijdig indien je niet op de geplande afspraak kan zijn, zo kunnen wij andere mensen verder helpen.

Bij acute problemen (vb. u wordt plots ziek, een ongevalletje) zullen wij steeds proberen u zo snel mogelijk dezelfde dag te helpen.  Indien uw arts niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft zal de andere arts u graag verder helpen.  De medische dossiers kunnen hiervoor uiteraard door beide artsen geraadpleegd worden.

TELEFONISCH ADVIES

BELANGRIJK !

Om een vlotte en kwaliteitsvolle praktijkvoering te kunnen realiseren, hebben wij uw medewerking nodig.

De telefoon is als communicatiemiddel onmisbaar in een huisartsenpraktijk, maar kan ook zeer storend zijn.  Elk telefonisch contact met de dokter zelf verstoort de afspraak van dat moment, dat heeft u als patiënt misschien zelf al ondervonden.

Beperk het telefonisch contact met de artsen zelf tot het strikt noodzakelijke.

Voor uitvoerige bespreking van een probleem of van resultaten maak je best een afspraak.  Een telefonische raadpleging is niet mogelijk, telefonisch kan geen diagnose gesteld worden.

VRAAG DE NODIGE VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN TIJDENS UW AFSPRAAK OF HUISBEZOEK

Voorschriften op telefonisch verzoek worden enkel bij uitzondering toegestaan.

Voorschriften voor kine, radiografie, doorverwijzingen …… kunnen niet op telefonisch verzoek enkel tijdens de raadpleging of huisbezoek of indien vooraf afgesproken met de arts.

Medische attesten van ziekte voor school of werk, kunnen enkel opgemaakt worden nadat de arts de ongeschiktheid heeft vastgesteld.  Medische attesten kunnen niet gevraagd worden voor een ziekte die de arts niet heeft vastgesteld.

Doktersbriefjes voor school kunnen niet afgeleverd worden voor een ziekte die reeds genezen is.

GMD

GMD = Globaal Medisch Dossier

Hoe een GMD afsluiten:

Het afsluiten van een GMD is volledig gratis.  Je bezorgt een klevertje van de mutualiteit aan de arts van je keuze en tekent voor akkoord.  De rest wordt door de arts rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

Voordelen:

Verhoogde terugbetaling op elke consultatie bij alle artsen van deze praktijk.
Verhoogde terugbetaling bij verwijzing naar de meeste specialisten.
Verplicht voor instap in zorgtrajecten voor onder andere diabetes en nierinsufficiëntie.

Derdebetalerssyteem: (enkel voor patiënten met GMD):

Mogelijkheid consultatie of huisbezoek via derdebetalerssyteem, als het financieel wat moeilijk gaat, wij sturen de rekening rechtstreeks naar de mutualiteit.   U betaalt enkel het remgeld.

Privacybeleid GDPR

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 25/05/2018

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk Evergem Centrum hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk ‘t Klavertje houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door (naam organisatie), (adres organisatie) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

LINKS

Mutualiteiten:

Bond Moyson Oost-Vlaanderen  
Onafhankelijk Ziekenfonds
Christelijke Mutualiteit
Partena 
Securex
Liberale mutualiteit
Vlaams Neutraal Ziekenfonds 
KGV (NMBS) 
H.Z.I.V. 

Informatieve Links:

Gezond Sporten van de Vlaamse Overheid: alle info i.v.m. sport, doping, voeding, preventie en nog veel meer nuttige info:

Instituut Tropische Geneeskunde: hier vindt je ook info over reisvaccinatie

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid: dienst van de Vlaamse Overheid i.v.m. gezondheid, preventie, zorgaanbod:

Drugpreventie en Drugbegleiding:

Zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie:

Nuttige Telefoonnummers:

Anonieme Alcoholisten: 03/239 14 15

© Copyright - Huisartsenpraktijk Evergem centrum